Administrative Office

Office
K. Ahamed Muneeb
M. Abdussalam
N. Mohammed Rahmathulla
Muhammed Shihab
Juraina
Ameer Ajwad N.V
Mohammed Basil N
Ismayil Hathim V.P
Lukman K
Jameela C.K
Khalid P.P
Library
Abdul Kader K.M
Rizvan K
Safna K.T
Deepa NP
Security
M.P. Cheemu
Ajeesh P.P